Editorial

 

Originally composed by Lyndon F. Fadri; Improved and arranged by 1622 Band; First sang at Pistahan sa Tabonan - Jan. 1, 2009 by 1622 Band.

 

 

PAULI ANAY

 

 

I

 

It kag uno, huli nimo

Nak pamunit sa Togbongan,

Pamaroto sa Balogo

Ag pagrangoy sa Tabonan?

 

II

 

Imo'y baga napagtuan

Mga tingib sa Guyangan?

Imo'y baga naunos

Rapit it Tagua't Muros?

 

III

 

Natukarey baga nimo

Ka tumbo it Amponggo,

Naipilot katuyogon

Sa Malamig, sa Pukanon?

 

Refrain I

 

Baka rugayey

Baka uya pa

Pauli anay

Sa at isla nak maganda

Pahuway anay

Sa kasahuyan

Masre pagsugbo't

Haring adlaw sa Makat-ang

 

IV

 

Nakakita ka ra'y baga't

Mga palmang magaganda,

Mga biste't bag-ong tuig,

Mga kubos nak masadya?

 

V

 

Nakaprusisyon ray baga?

Nakarungaw sa Sanrokan?

Nakabayle it kag pista?

Nakamaser't pamaskuhan?

 

VI

 

It kag uno huli kamo

Gikinitang manggihale,

Magkapurok, kababaryo

Mag-amigo, magkaklase?

 

 

Refrain II

 

Baka uya ray

Baka rugayey

Pauli anay

Sa at banwa nak masadya

Pahuway anay

Problema'y limtan

Kita-kita kita

Sa at banwang pinalangga

 

 

Coda

 

Baka uya ray

Baka rugayey

Pauli anay

Sa at banwa nak masadya

Pahuway anay

Problema'y limtan

Magkantahan kita

Sa at banwang pinalangga

 

Pahuway anay

Problema'y limtan

Magkantahan kita

Sa at banwang pinalangga