Features

 

 

 

SANROKAN KITA

 

(Theme Song for Adlaw it Sanrokan)

Lyndon F. Fadri

 

I

 

Aya gikatingaya

Asing duro nak suya

Ka tahaw sa lamesa

Ka gingyuto'y ausa

Sanrok't mga kalibor

Natagana nak gador.

 

II

 

Kada banwa ma'y kubos

Uya't nagpapalimos

Bukoey kahinangyang

Kasimanwa'y umuwang

Hungor ka pagtaw-anan

Waya't inapabad-an

 

 

Refrain

 

Hakog nak kalibutan

At tur-a't pagsanrokan

Pagbukyar't nakakumkom

Waya it magugutom

 

Sumok nak kalibutan

Pag ato nasanrokan

It ka at pagsanrokan

Wagit ka kaguluhan

 

 

Chorus

 

Sanrokan kita

Sanrokan kita

Sanrokan kita

Sanrokan kita

 

 

III

 

Banwa ma'y napayuhor

It rampog nak mainak

Kagurang mga bayor

Ag bagyong 'ya kahilak

Natulay sanakraan

Dahil sa pagsanrokan

 

IV

 

Bantog nak mirakulo

It kag pilang pidaso

Nak tinapay ag isra

Nak sa libo'y bumusog

Kali'y natatabo ra

Pirme sa ato banwa

 

Repeat Refrain

 

Repeat Chorus 3x