Special Sections

 

 

 

HIMAYA'T PANAHONG YUMA

(Glory of the Old Days)

Lyndon F. Fadri

 

I

 

Unang pusor't mga islang magkalibor

Kasagara'y sa ida unang umusbor

Pruyba'y imaw ka ikat ag mga tibor

Mga dayo'y sa ida unang sumuor.

 

II

 

Gingtunaa't pinakayumang istorya

Tinubuan it ka Asi nak rila

Manggar nida'y hinigako it pirata

Kinahinangyang tumugrok it muralya.

 

Bridge

 

Ugang hariiney kita?

 

Chorus I

 

Kasimanwa, ato baga apabad-an

Banwa'y magpamook, kayumbot ka ikat

Sa tingib nak maruyom sa Guyangan?

 

Kasimanwa, apabad-an yangey baga

Banwa'y rumuyog sa sakop it muralya -

Ingkoran himaya it panahong yuma?

 

Kasimanwa, pumanglingat-lingat baga

At mamamasrang nabadaaney kita't

Maramong kalibor natong mga banwa.

 

III

 

Hari't karagata'y ida mga lanson

Gingrak-an it mga anak nak halandon

Asa unha't paghulma it kabatan-on

Kina't at banwa't naglipas nak panahon

 

 

Repeat Bride

 

 

Chorus II

 

Kasimanwa, apabad-an yangey baga

Banwa'y magpaanor nak pay lansong sira

Mayum-od sa himaya't panahong yuma?

 

Kabuhi'y waya tungon nak pasalida

Kada bulig-bulig, magkausa kita -

Mabalik himaya it panahong yuma

 

Kasimanwa, nakalipas ay rumrumon

Maging inspirasyon, magtao't direksyon

Maabot himaya it yumang panahon

 

 

Repeat 2nd stanza of Chorus II